Vår vision och våra mål


"Mipaza ska leverera den bästa vården för ensamkommande barn".

Vår vision är att ge de ensamkommande ungdomarna som bor hos oss den bästa möjliga starten i Sverige. Vi vill ge ungdomarna stabila och utvecklande personliga relationer i en hemlik miljö. Ungdomarnas tid och möjligheter ska tas till vara på bästa sätt. De resurser vi har ska användas för att komma ungdomarna till godo.

Utifrån en långsiktig genomförandeplan ska vi erbjuda ett sammanhängande personalstöd som följer med hela vägen till dess ungdomen står på egna ben, är färdigutbildad eller självförsörjande. Genom att tillvarata ungdomens unika erfarenheter kan sedan ungdomen fungera som stöd/fadder till nyanlända ungdomar för ömsesidigt växande.

I arbetet med att skapa en fungerande vardag för ungdomarna ska vi se till att ungdomarna får en fungerande sysselsättning som de trivs med, detta innebär till att börja med att de har en fungerande skola. Vi vill att ungdomarna ska ha möjlighet att på bästa sätt och så snabbt som möjligt lära sig det svenska språket och att de ungdomar som önskar får möjlighet och stöd i att ta en gymnasieexamen eller gå en annan utbildning. De ungdomar som önskar arbeta eller praktisera ska få hjälp med det. Ungdomarna ska få hjälp att skaffa sig en god hälsa genom de nödvändiga vårdkontakterna de behöver.

Alla ungdomar som bor hos oss ska ha minst en vuxen som de känner är ett stöd för dem och som de kan anförtro sig till. Ungdomarna ska få det stöd och den hjälp och känna att de utvecklas. Ungdomarna ska känna att de har makten över sitt eget liv, att de respekteras och att de får möjlighet att fatta egna informerade beslut och utvecklas i den riktning de själva väljer.

För att kunna uppnå vår vision har vi tagit fram några mål som följer nedan:


Övergripande mål

"Mipaza ska leverera den bästa vården för ensamkommande barn".


Mål med ungdomsarbetet

Alla ungdomar som bor på Mipazas boende ska ges ett gott omhändertagande, känna sig sedda och få sina önskemål och behov tagna på allvar samt få den hjälp och det stöd dem behöver.

Mipaza ska ge ungdomarna möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ge ungdomarna en god grund att stå på inför framtiden samt ge dem de bästa möjligheterna i samhället utifrån sina förutsättningar.

Ungdomarna ska få god vård i en hemlik miljö där deras individuella behov och
förutsättningar respekteras och tillvaratas.

Mål som arbetsgivare
Mipaza ska vara en god arbetsgivare som erbjuder sina anställda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

De anställda ska känna att de har möjlighet att ge ett gott omhändertagande samt utvecklas i sitt arbete.

Personalen ska tycka att arbetet är utvecklande och roligt samt kunna påverka sin arbetets innehåll och sin arbetsmiljö i positiv riktning.


Mål gentemot kunderna/socialtjänsten
Mipaza ska erbjuda socialtjänsten skräddarsydda individuella lösningar för ensamkommande flyktingungdomar.

Mipaza ska samarbeta och samverka med socialsekreteraren så ungdomarna tillförsäkras de bästa möjligheterna utifrån önskemål och förutsättningar.

Mipaza ska leverera en helhetslösning för socialtjänsten där placerade ungdomar får samtliga sina dagliga, materiella och känslomässiga behov tillgodosedda på boendet.